O nas
kropki
            PROGRAM PRZEDSZKOLA
 
 
Program pracy dydaktyczno - wychowawczej naszego przedszkola został odpowiednio dobrany dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Braliśmy pod uwagę to, że każde z nich jest inne, zdobywa nowe umiejętności we właściwym dla siebie czasie. Początkowy rozwój małego człowieka rządzi się swoimi prawami, potrzebami poznawczymi, emocjonalnymi, społecznymi, intelektualnymi i ruchowymi, dlatego poza programem wymaganym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oferujemy szeroką gamę zajęć dodatkowych.
 
Dzieci uczą się poprzez zabawę, poznają otaczający je świat.
Treści programowe obejmują następujące obszary:
   edukacja językowa
   edukacja matematyczna
   edukacja artystyczna
   edukacja przyrodnicza
   edukacja zdrowotna
   profilaktyka logopedyczna 
Metody służące do realizacji podstawy programowej

1.      "Dobry Start Przedszkolaka" - program wychowania przedszkolnego Moniki Rościszewskiej -Wożniak

Program "Dobry Start Przedszkolaka" otrzymał I nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej w konkursie na NAJLEPSZE PROGRAMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Założeniem programowym jest jak najpełniejszy rozwój potencjału każdego dziecka przez proces, w którym dziecko aktywnie i maksymalnie samodzielnie nadaje sens swoim doświadczeniom.
 
Program ma rozwijać u dzieci:
  • ciekawość i motywację do poznawania i rozwoju
  • rozumienie zjawisk z najbliższego otoczenia i wzrost wiedzy przez gotowość do korzystania z własnych doświadczeń do zdobywania kolejnych umiejętności, rozwijanie myślenia matematycznego, rozwój umiejętności językowych
  • adekwatne poczucie własnej wartości, budowanie na świadomości uczuć, umiejętności kontroli emocjonalnej oraz na własnych pozytywnych doświadczeniach
  • umiejętność współdziałania z innymi przez wzrost umiejętności komunikacyjnych, rozumienie znaczenia umów i norm społecznych, szacunek dla innych i docenianie współpracy w zespole
  • samodzielność i wytrwałość w pokonywaniu trudności oraz umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
  • wyobraźnię i ekspresję twórczą, zainteresowanie literaturą i sztuką
  • sprawność fizyczną i zdrowie.
Przy planowaniu pracy nauczyciel będzie uwzględniać pięć zakresów edukacji dziecka:

- społeczno-emocjonalny,
- przyrodniczy,
- językowy,
- myślenia matematycznego,
- rozwoju fizycznego oraz twórczego.

Zakresy edukacji przenikają się, a realizacja zaplanowanych zajęć musi odbywać się w atmosferze i w środowisku sprzyjającym rozwojowi wszystkich przedstawionych powyżej celów edukacji dzieci.
 
 
2.      Dziecięca matematyka ( edukacja matematyczna)

Program edukacji matematycznej wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej obejmuje 12 kręgów tematycznych.

1. Orientacja przestrzenna, czyli kształtowanie umiejętności, które pozwalają dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie rozmawiać o tym, co się wokół niego znajduje.

2. Rytmy traktowane jako sposób rozwijania umiejętności skupienia uwagi na prawidłowościach i korzystania z nich w różnych sytuacjach.

3. Kształtowanie umiejętności liczenia, a także dodawania i odejmowania obejmuje proces począwszy od liczenia konkretnych przedmiotów, przez liczenie na palcach aż do rachowania w pamięci.

4. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania.

5. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości w zakresie dostępnym przedszkolakom.

6.
Klasyfikacja, czyli wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzebnych dzieciom do tworzenia pojęć.
 
7.  Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych.

8. 
Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia.

9.
Mierzenie płynów.

10.
Intuicje geometryczne, czyli kształtowanie pojęć geometrycznych w umysłach przedszkolaków.

11.
Konstruowanie gier przez dzieci.

12.
Zapisywanie czynności matematycznych zgodnie z możliwościami przedszkolaków

Realizując podstawę programową korzystamy również z edukacji proekologicznej wykorzystując programy autorskie nauczycieli przedszkola Chatka Eko-Skrzata.
Proponujemy dwa programy autorskie Małgorzaty Kulik-Kruszyńskiej „ Eko-plastyka w przedszkolu” oraz „Eko -skrzaty w przyrodzie”. W nauczaniu wykorzystujemy elementy:

- pedagogiki zabawy
- technik twórczego myślenia
- edukacji ekologicznej
- wychowania przez sztukę
- Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
- edukacji teatralnej
 
 
zapraszamy